Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO
DLA NAUCZYCIELI  MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

W BOLESŁAWCU

§ 1

 1. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz.181
  z 2006r. Nr 43, poz.293 z 2007r. Nr 56, poz.372 oraz z 2008r. Nr 42, poz. 257) oraz na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec określonych w uchwale Nr XIX/169/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.01.2008r.

 

 

§ 2

 1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Miejskim Zespole Szkół nr 3
  w Bolesławcu określa zasady, warunki oraz kryteria przyznawania ww. wymienionego dodatku.

 

§ 3

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom, wyróżniającym się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jakością świadczonej pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły w oparciu o kryteria, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały nr XIX/169/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.01.2008r. na podstawie liczby przyznanych punktów
  w wypełnionej przez nauczyciela karcie samooceny.
Cały dokument do pobrania w Dziale plików